Page 8 - NOWY SPOSÓB PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI…

397
189
378
WESTWARD Europe • 2012
8
WYSOKA JAKO PIANKI
SYSTEM MODU ÓW
NOWE MODU Y NARZ DZIOWE
2/3
modu u
378
x397 mm
MDS...
= 1/3 modu u
MDL...
= 2/3 modu u
MODU Y NARZ DZIOWE
Optymalne zorganizowanie narz dzi w sposób skuteczny i praktyczny u atwia specjalnie opracowana formu a
wype nienia piank EVA. Doskonale dopasowuje si ona do wielko ci szu ad w wózku lub skrzyni narz dziowej.
Z tego typu modu ami wszystkie szu ady pozostan czyste i uporz dkowane, a w przypadku zagubienia narz dzia,
atwo b dzie je zidenty kowa . Dobrze wyselekcjonowana gama modu ów dost pna jest z najcz ciej u ywanymi
narz dziami r cznymi Westward.
PERFEKCYJNE DOPASOWANIE
KONTROLA
TRWA O
1/3
modu u
189
x397 mm