Page 6 - NOWY SPOSÓB PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI…

WESTWARD Europe • 2012
6
Wózek narz dziowy pusty 7 szu ad
Wymiary:722x459x1000mm
• 7
szu ad
Wszystkie szu ady wyposa one w system
Quick Lock
Centralny system blokowania szu ad
Szu ady oparte na o yskach co zapewnia
komfortow prac nawet przy du ym
obci eniu
System blokady szu ad DLS dzi ki
któremu szu ady blokuj si
automatycznie podczas zamykania
Trwa a powierzchnia malowana, proszkowa,
która chroni przed zarysowaniami
Bardzo wytrzyma e ko a, 2 nieruchome,
2
obracaj ce si z hamulcem
Podk adka ochronna na cz ci roboczej
wózka
Na tylnej i obydwu bocznych stronach
wózka znajduj si kwadratowe otwory na
haki
Szu ady wyposa one w podwójny korpus.
Nawet, je li ulegnie zniszczeniu szu ady
b d funkcjonowa
Górna skrzynia 4 szu ady
Wymiary:722x459x451mm
• 4
szu ady
Wszystkie szu ady wyposa one w system
Quick Lock
Centralny system blokowania szu ad
Szu ady oparte na o yskach co zapewnia
komfortow prac nawet przy du ym
obci eniu
System blokady szu ad DLS dzi ki któremu
szu ady blokuj si automatycznie podczas
zamykania
Trwa a powierzchnia malowana, proszkowa,
która chroni przed zarysowaniami
Podk adka ochronna na cz ci roboczej
wózka
Na tylnej i obydwu bocznych stronach
wózka znajduj si kwadratowe otwory na
haki
Szu ady wyposa one w podwójny korpus.
Nawet, je li ulegnie zniszczeniu szu ady
b d funkcjonowa
WÓZEK
SKRZYNIA
Produkt
Numer artyku u
Cena
TT-07
W5500.000.005
1.501,00
Cechy
Du a pojemno 750Kg
adowno jednej szu ady - 45Kg
Aluminiowy uchwyt szu ady
Stalowe uchwyty boczne. Uchwyty mog by umieszczone
po obu stronach wózka
System blokady szu ad DLS dzi ki któremu szu ady blokuj
si automatycznie podczas zamykania
System ODOO - mechanizm, który pozwala na otwarcie tylko
jednej szu ady w danym momencie
Wszystkie szu ady posiadaj system Auto Return który
zatrzaskuje szu ad w ko cowym jej po o eniu.
Szu ady mog by otwierane w 100%
Perforacje umieszczone w koprusie do zawieszania narz dzi
Nie jest mo liwe przewrócenie si wózka poniewa w danej
chwili tylko jedna szu ada mo e by otwarta
Produkt
Numer artyku u
Cena
TC-04
W5501.000.005
770,00
Cechy
adowno jednej szu ady - 45Kg
Bardzo wytrzyma a r czka
Aluminiowy uchwyt szu ady
System DLS dzi ki któremu szu ady blokuj si
automatycznie podczas zamykania
System ODOO - mechanizm, który pozwala na otwarcie tylko
jednej szu ady w danym momencie
Wszystkie szu ady posiadaj system Auto Return który
zatrzaskuje szu ad w ko cowym jej po o eniu.
Szu ady mog by otwierane w 100%
Perforacje umieszczone w koprusie do zawieszania narz dzi
Wszystkie ceny podane bez VAT wa ne do 30.04.2013 – nie odpowiadamy za b dy w druku