Page 3 - NOWY SPOSÓB PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI…

WESTWARD Europe • 2012
3
NOWE WÓZKI I SKRZYNIE NARZ DZIOWE
WÓZKI I MODU Y NARZ DZIOWE WESTWARD… TAKIE TO PROSTE!
NOWE MODU Y NARZ DZIOWE
NOWY SPOSÓB PRZECHOWYWANIA NARZ DZI…
Westward prezentuje nowy program wózków i skrzyni narz dziowych w swoim asortymencie - nowe, wydajne i praktyczne
rozwi zywanie do przechowywania narz dzi. Obok nowych systemów magazynowania narz dzi, linia profesjonalnych
modu ów narz dziowych gwarantuje Pa stwu najbardziej optymalny sposób przechowywania i organizacji wysokiej klasy
narz dzi Westward.
Produkty te s zaprojektowane po to, by zapewni najwy sz
jako przechowywania narz dzi dla profesjonalnych
u ytkowników. Produkty te zapewniaj du pojemno
i wytrzymuj wysokie obci enia.
Aby zorganizowa narz dzia w najbardziej efektywny
i praktyczny sposób, przedstawiamy modu y
EVA-foam. Dzi ki nowej linii modu ów wszystkie
szu ady pozostan czyste i dobrze zorganizowane
wed ug indywidualnych potrzeb u ytkowników.