Page 6 - NOVÁ CESTA UKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ….

WESTWARD Europe • 2012
6
7
zásuvková montážní sk í - prázdná
Rozm ry 722x459x1000 mm
• 7
zásuvek
Všechny zásuvky se systémem Quick
Lock
Centrální zamykací systém
Ložisková konstukce zásuvky
umož uje mimo ádné zatížení zásuvky
DLS systém (systém zamykání
zásuvek); zásuvka se automaticky
uzamkne p i uzav ení
Odolná prášková barva chrání p ed
poškrábáním
Velmi odolná kole ka 5x2TPR,
2
pevná, 2 oto ná s brzdou
Podložka na pracovním stole
Na obou bocích a zadní stran jsou
otvory pro upevn ní ná adí a nástroj
na há cích
Dvojitý rám vozíku zaru uje možnost
otev ení zásuvek i p i zni ení vozíku
P ídavná 4zásuvková sk í
Rozm ry: 722x459x451 mm
• 4
zásuvky
Všechny zásuvky se systémem Quick Lock
Centrální zamykací systém
Ložisková konstukce zásuvky umož uje
mimo ádné zatížení zásuvky
DLS systém (systém zamykání zásuvek);
zásuvka se automaticky uzamkne p i
uzav ení
Odolná prášková barva chrání p ed
poškrábáním
Podložka na pracovním stole
Na obou bocích a zadní stran jsou
otvory pro upevn ní ná adí a
nástroj na há cích
Dvojitý rám sk ín zaru uje možnost
otev ení zásuvek i p i zni ení vozíku
VOZÍK
SK Í KA
Produkt
Katalogové íslo
TT-07
W5500.000.005
CZK 8.830,00
Vlastnosti
Významné statická nosnost 750 kg
• 45
kg kapacita pro každou zásuvku
Hliníkové rukojeti zásuvek
Ocelová bo ní rukoje . Rukoje , která m že být
umíst na na obou stranách
DLS systém (zásuvky Lock-In systému); zásuvky
automaticky uzamkne p i zavírání
ODOO systém - otev ení pouze jedné zásuvky - ostatní
jsou automaticky uzam eny
Všechny zásuvky jsou vybaveny automatickou funkcí
vracení, která p itáhne tém zav ené zásuvky .
Zásuvky mohou být 100% otev eny.
Perforované t lo pro hákové p íslušenství a nástroj
P eklopení vozíku není možné. Pouze jedna zásuvka
m že být otev ena
Produkt
Katalogové íslo
TC-04
W5501.000.005
CZK 4.529,00
Vlastnosti
• 45
kg kapacita pro každou zásuvku
Velmi odolné držadlo
Hliníkové rukojeti zásuvek
DLS systém (zásuvky Lock-In systému); zásuvky
automaticky uzamkne p i zavírání
ODOO systém - otev ení pouze jedné zásuvky - ostatní
jsou automaticky uzam eny
Všechny zásuvky jsou vybaveny automatickou funkcí
vracení, která p itáhne tém zav ené zásuvky .
Zásuvky mohou být 100% otev eny.
Perforované t lo pro hákové p íslušenství a nástroj
Všechny ceny jsou bez DPH a jsou platné do 30.04.2013 – Tiskové chyby vyhrazeny