Page 3 - NOVÁ CESTA UKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ….

WESTWARD Europe • 2012
3
NOVÝ VOZÍK A SK Í KA NA NÁ ADÍ
UKLÁDÁNÍ A MODULY WESTWARD … JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
NOVÉ MODULY NÁ ADÍ
NOVÁ CESTA UKLÁDÁNÍ NÁ ADÍ….
Westward s hrdostí p edstavuje nový program vozík a sk ín k na ná adí a nové efektivní a praktické ešení pro ukládání
ná adí. Vedle nových systém ukládání ná adí vám tato nová ada profesionálních modul ná adí zaru uje optimální
cestu dobré organizace a uložení vašeho vysoce jakostního ná adí Westward.
Nový vozík a sk í ka na ná adí jsou speciáln navrženy pro
spln ní požadavk na ukládání ná adí profesionálního uživatele.
Tyto vysoce kvalitní výrobky s mnoha novými vlastnostmi
a nejnov jšími technologiemi vám nabízejí široké možnosti
ukládání a odolají i silnému zatížení.
Kompletní ada s modulovými vložkami z vysoce
kvalitní p ny EVA pro optimální organizaci vašeho
ná adí efektivním a praktickým zp sobem. S touto
novou adou modul mohou být všechny zásuvky
jasn a dob e organizované podle vašich osobních
pot eb a máte dobrý p ehled o vašem vysoce
kvalitním ná adí.